بررسی "ارتقای نرخ باروری" در شورای عالی انقلاب فرهنگی
 
سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشت:

جلسه 555 کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز یکشنبه 20/1/1391در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

در این جلسه که به بررسی اقدامات ملی ذیل راهبرد کلان 16 نقشه مهندسی فرهنگی اختصاص داشت، بخش‌های اصلی سند نقشه مهندسی فرهنگی از جمله روند تشکیل کارگروه تخصصی و روند تدوین آن بررسی و ضمن تصویب پیش نویس آن، مقرر شد تا این پیش‌نویس در شورای تخصصی مهندسی فرهنگی ارائه شود.

گفتنی است، راهبرد کلان 16  به موضوع "جلوگیری از کاهش نرخ ناباروری کل و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور و مطالعات جمعیت شناختی و آمایش و پایش مستمر جمعیتی"  اختصاص دارد و مقرر شد تا اقدامات ملی ذیل این راهبرد کلان به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود.