احمدي‌نژاد: شهيد مطهري آزادانديش‌ترين متفكر معاصر است
رييس جمهور در جمع مردم فريمان، عدم‌احترام به حقوق ملت‌ها را نشانه بي‌عقلي دانست.

به گزارش ايسنا، محمود احمدي‌نژاد در آخرين برنامه كاري خود در اولين روز سفر استاني هيات دولت به خراسان‌رضوي، در جمع مردم فريمان حضور يافت و اظهار كرد: اينجا ديار عالمان و انديشمندان بزرگي نظير شهيد مطهري است. اگر امروز ارزش‌هايي از ارزش‌هاي انقلاب مي‌درخشد، بخش مهمي از آن مرهون كار فكري، تعقل و انديشه‌هاي شهيد استاد مطهري است. شهيد مطهري پرچمدار تفكر و تعقل است و وي از همه ظرفيت‌هاي انديشه و عقل استفاده كرد. منطق و استدلالات او، منطق تمام دشمن بشريت را منكوب كرده است.

رييس‌جمهور، شهيد مطهري را آزادانديش‌ترين متفكر معاصر توصيف كرد و گفت: همه بزرگي شهيد مطهري در اين بود كه براي باروركردن انديشه‌ها بسيار تلاش مي‌كرد.

وي با بيان اينكه احكام الهي با تفكر و تعقل شناخته مي‌شود و به دنبال آن از آن تبعيت مي‌شود، گفت: ما بايد براساس تفكر و تعقل و براساس اصول كارها را انجام دهيم. اقداماتي كه براساس تعقل انجام مي‌شود، همواره داراي ارزش است. عبارت خداوند زماني ارزش دارد كه براساس عقل و انديشه باشد.

احمدي‌نژاد تصريح كرد: اسلام براي كرامت و بزرگي انسان‌ها آمده و راه رسيدن به آن نيز تعقل است. اگر در جامعه‌اي تعقل باشد، انصاف و محبت نيز خواهد بود.

رييس جمهور افزود: اينكه مشاهده مي‌كنيم عده‌اي در دنيا به دنبال توسعه‌طلبي و تجاوز هستند و حقوق ملت‌ها را محترم نمي‌شمارند، آنها را قتل‌عام مي كنند و با غرور و تكبر با ساير ملت‌ها صحبت مي‌كنند، از نشانه‌هاي بي‌عقلي آنها است، زيرا براساس اميال نفساني تصميم مي‌گيرند. دليل اينكه در دنيا اين همه ظلم، تجاوز و بي‌حرمتي رايج است، اين بوده كه عده‌اي نه تنها قدر نعمت عقل و انديشه پاك را ندانسته‌اند، بلكه حقيقت عقل را زير بزرگ‌طلبي خود له كرده و با غرور و وسوسه شيطان تصميم مي‌گيرند.

رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: اگر آنها عقل داشتند، بمب‌هاي شيميايي و اتمي نمي‌ساختند و لشگركشي نمي‌كردند، اينها همه نشانه‌هاي بي‌عقلي آنهاست.

احمدي‌نژاد، قلدرهاي عالم را مورد خطاب قرار داد و آنها را چنين نصيحت كرد: خيال نكنيد با ملت بي‌ريشه طرف هستيد، بلكه طرف حساب شما، ملتي بزرگ و تاريخ‌ساز است.

رييس دولت دهم با تاكيد مجدد بر سازندگي ايران اسلامي ادامه داد: ايران را بايد به جايگاه شايسته خود رساند و ملت ايران استحقاق اين امر را دارد و همه بدانيد كه هر حركتي كه ملت ايران را از معنويت، كمال‌جويي و الگو شدن منحرف كند، آن برنامه كار شيطان است.