حکم دادگاه اراک درباره نشریه منتشرکننده کاریکاتور نماینده مجلس: پنجاه ميليون ريال جريمه بدل از 70 ضربه شلاق
ایلنا: در حالي كه سرو صداي ناشي از صدور حكم شلاق براي محمود شكرايه به دليل ترسيم كاريكاتور نماينده اراك هنوز پايان نيافته است شعبه دوم دادگاه كيفري استان مركزي به رياست قاضي عدالتخواه حكم به 50 ميليون ريال جريمه نقدي بدل از 70 ضربه شلاق تعزيري براي مقاله و كاريكاتور ترسيمي در صفحه اول شماره392 هفته نامه "نامه امير" را صادر كرد.

به گزارش خبرنگار ايلنا،اين حكم به استناد بند 8 ماده 6 و تبصره 2 آن و بند الف تبصره ماده 35 و تبصره 7 ماده 9 از قانون مطبوعات ناظر به ماده 698 قانون مجازات اسلامي صادر شده است و ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل تجديد نظر در ديوان عالي كشور مي‌باشد.

ابوالفضل نيك عهد مدير مسئول نامه امير در گفتگو با ايلنا گفت: صدور راي براي ترسيم كاريكاتور آنچنان كه در حكم صادره آمده است و مطابق نظر تمامي كارشناسان و صاحبنظران و مدير كل محترم مطبوعات داخلي وزارت ارشاد غير منطقي است و آقاي لطفي به هيچ وجه داراي حرمت شرعي نيست كه ترسيم كاريكاتور از ايشان ممنوع باشد.

وي گفت: قطعا به راي صادره اعتراض كرده و با توجه به اينكه هيات منصفه محترم مطبوعات بنده را مستحق تخفيف دانسته بود صدور اين راي دور از انتظار بود.