پلاكارد

 

گفت: عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران اعلام كرد كه اظهارات مرعشي نظر شخصي اوست و موضع حزب نيست.

گفتم: ولي آقاي مرعشي سخنگوي حزب است.

گفت: عضو مركزي حزب كارگزاران گفته است كارگزاران هنوز درباره سازگاري ليبراليسم با اسلام به جمع بندي مشخصي نرسيده اند.

گفتم: اي بابا!... اگر هنوز ايدئولوژي مشخصي ندارند پس چرا حزب تشكيل داده اند؟!

گفت: چه عرض كنم؟!

گفتم: يارو براي موبايل ثبت نام كرده بود، يك پلاكارد به كمرش وصل كرده و روي آن نوشته بود «مژده! مژده! به زودي در اين محل يك موبايل نصب مي شود»!