انتقال سه جانبه وجه در خودپردازهاي 6 بانك عملياتي شد

انتقال سه جانبه وجه در تمامي خودپردازهاي بانك هاي ملي، صادرات، دي، صنعت و معدن، سپه و توسعه تعاون عملياتي شد.

به گزارش ايسنا،‌ دارندگان كارت هاي هر يك از اين بانك ها مي توانند با مراجعه به يكي از خودپردازهاي پنج بانك ديگر، وجه مورد نظر را به حساب ديگري در يكي از بانك‌هاي مذكور انتقال دهند.

توضيح اينكه به فرض دارندگان ملي كارت بانك ملي ايران مي توانند از طريق خودپردازهاي پنج بانك ديگر نظير صادرات، عمليات انتقال وجه را به حساب ديگر در بانك سپه انجام دهند.

پيش از اين عمليات انتقال وجه صرفاً ميان دو بانك صورت مي گرفت.

سقف مبلغ انتقال وجه در مورد حساب هاي شتابي در حال حاضر 30 ميليون ريال است. با عملياتي شدن اين طرح جديد، مشتريان بانك هاي مذكور از مزيت و سهولتي بيشتر در مورد انجام عمليات بانكي نوين بهره مند شده اند.