رنجنامه يك روستايي كه همسر و فرزند معلولش از پايش نينداخت