حدادیان خطاب به احمدی‌نژاد: صبر کنید با هم به اوین برویم!
قدس: هفته گذشته آخرین دادگاه حاج منصور ارضی و سعید حدادیان که دولت و اسفندیار رحیم مشایی از آنان شکایت کرده است، برگزار شد.

سعید حدادیان از مداحان تهران که هفته گذشته با شکایت اسفندیار رحیم‌مشایی دادگاهی شد در مراسم روز «عرفه» خطاب به احمدی‌نژاد گفته است: «شما که اینقدر اصرار داری زندان اوین بروی، صبر کن دادگاه ما تمام شود با هم برویم.»