نگاه کاربران / دریاچه بختگان، زمان پرآبی و زمان خشکسالی
ارسال از حسین عزیزی از شهر آباده طشک

کاربران محترم، لطفا عکس های جالب و خبری خود را به آدرس aks@asriran.com ارسال نمایید.