آلودگی هوای امروز تهران در وضعیت هشدار

فارس: به گفته مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا شهر تهران، شاخص آلودگی هوای تهران امروز در وضعیت هشدار قرار گرفت.

یوسف رشیدی با اشاره به اینکه شاخص آلودگی هوا ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون امروز 158 است، گفت: امروز در وضعیت هشدار قرار داریم.

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا شهر تهران ادامه داد: شاخص آلودگی ذرات معلق زیر میکرون هم 101 است.

وی با بیان اینکه میزان آلودگی هوای تهران افزایش یافته است، گفت: توسعه سیستم حمل و نقل عمومی می تواند در کاهش آلودگی هوا نقش موثری داشته باشد.