ترافیک میدان فردوسی به علت اتصال ترانس کابل های برق است
اتصالی سیم های برق در میدان فردوسی آتش نشانان ایستگاه 64 آتش نشانی را به محل حادثه کشاند.

به گزارش مهر ساعتی قبل اتصالی سیم های برق در تونل زیرزمینی در بخش شمال غربی میدان فردوسی باعث قطع شدن برق بخشی از منطقه شد.

همچنین به دلیل اینکه احتمال آتش سوزی در محل وجود داشت آتش نشانان ایستگاه 64 سازمان آتش نشانی خود را به محل حادثه رساندند.

آتش نشانان با کمک مأموران اداره برق ابتدا اقدام به ایمن سازی محل کرده و سپس خاموش کننده های دستی از وقوع آتش سوزی جلوگیری کردند.

این حادثه همچنین باعث ایجاد ترافیک سنگین در میدان فروسی شد که با حضور مأموران راهنمایی و رانندگی و پایان عملیات آتش نشانان وضعیت ترافیکی به حالت عادی بازگشته است.