بزن بزن در مجلس اوکراین (آلبوم تصویری)
عصر ایران - دو جلسه نخست پارلمان جدید اوکراین با بزن بزن تمام شد . تغییر فراکسیون دو نماینده که پدر و پسر هستند و اعتراض دیگر نمایندگان فراکسیون به چرخش سیاسی این دو نماینده دلیل اصلی این درگیری ها است.

این طور که پیش می رود باید منتظر دریافت عکس های جدیدتر درگیری از سومین جلسه پارلمان پارلمان اوکراین باشیم!