مردم به عملکرد اقتصادی دولتی ها چه نمره ای دادند؟
نتیجه نظرسنجی عصرایران نشان می دهد که اکثریت قاطع رأی دهندگان از عملکرد اقتصادی دولت ناراضی هستند. در این نظرسنجی که به مدت حدود 36 ساعت بر روی خروجی عصرایران قرار گرفت ، 31 هزار و 370 رأی ثبت شد که 28 هزار 672 رأی ، ناظر به ضعف عملکرد دولت دراین حوزه بوده است.

از این تعداد ، حدود 4 درصد ، عملکرد اقتصادی دولت را "خوب" ارزیابی کرده اند ، بیش از 4 و نیم درصد بدان نمره "متوسط" داده و نزدیک به 91.5 درصد کارکرد اقتصادی دولتی ها را "ضعیف" دانسته اند.

نظرسنجی
افزایش بی سابقه قیمت ها ، تورم شدید ، افت تاریخی ارزش پول ملی ، رکود در اشتغالزایی ، توقف و تعلیق بسیاری از واحدهای تولیدی ، چند برابر شدن میزان نقدینگی و بدهی های بانکی و ... از مهم ترین شاخصه های اقتصادی است که مستقیم یا غیرمستقیم بر معیشت مردم تأثیرگذار بوده و باعث شده در کنار برخی اقدامات سازنده دولت ، از قبیل مسکن مهر و تقویت درآمد خانوارهای فقیر با توزیع یارانه نقدی ، جمع بندی عمومی این باشد که دولتی ها ، کارنامه ای ناموفق در عرصه اقتصاد از خود بر جای گذاشته اند.