جزئیات برکناری 6 قاضی متخلف از دستگاه قضا
مهر: معاون اول قوه قضائیه با اشاره به روند برکناری 6 قاضی متخلف گفت: نمی گذاریم به دلیل تخلف چند نفر ذهن مردم نسبت به دستگاه قضایی تغییر کند.

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جمع خبرنگاران در مورد روند برکناری 6 قاضی متخلف گفت: سیستم به این صورت است که ابتدا تخلف به دادسرای انتظامی قضات گزارش می شود و حفاظت اطلاعات مسئول پیگیری تخلفات است. بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات مبنای ارزشیابی قضات است که پرونده بعد از بررسی به دادگاه می رود و وقتی حکم صادر شد متهم حق اعتراض دارد.

وی افزود: بعد از اعتراض پرونده قاضی متخلف به دادگاه عالی می رود و حکم دادگاه عالی را رئیس قوه قضائیه دستور اجرا می دهد.

معاون اول دستگاه قضا گفت: این بار اول نیست که با قضات متخلف برخورد می شود، این بار رسانه ای شد چرا که سلامت در دستگاه قضایی مهم است و کوچکترین ناسلامتی قابل تحمل نیست چرا که اجازه نمی دهیم چند نفر متخلف حرکت ارزشمند قضات را در ذهن مردم تخریب کنند.

رئیسی در مورد گزارش خبری سیما مبنی بر عرضه مواد شیمیایی در داخل ظروف رنگی و جذاب و استفاده کودکان از آن گفت: برای این کار راهکار داریم چرا که این اقدام تقلب محسوب می شود و باید سازمانهای مربوطه با آن برخورد کنند.

وی همچنین در مورد برخورد قوه قضائیه با شرکتهای هرمی هم گفت: پرونده هایی در این مورد در دادسرا مطرح است.