رشد اقتصادي هند ۴.۷ درصد اعلام شد
بانك توسعه آسيا روند رشد اعلام شده هند را در سال مالي ۱۴-۲۰۱۳، از ۶ درصد به ۴.۷ درصد پايين آورد.

به گزارش ايرنا، اين بانك كاهش ارزش روپيه و خروج سرمايه ها را از دلايل ضعيف شدن اقتصاد اين كشور عنوان كرد.

رشد اقتصاد هند با توليدات داخلي نامناسب در سه ماهه اول سال مالي ۱۴-۲۰۱۳، به كمترين ميزان از زمان آغاز بحران اقتصاد جهاني رسيده است.

سال مالي هند از اول اوريل هر سال آغاز مي شود

گزارش بانك توسعه آسيا شامل تصويري از هند است كه در آن آمده است اقتصاد اين كشور تحت فشارهاي اخير و همچنين محدوديت هاي ساختاري، براي بازگشت به روند بالاي رشد خود راه دشواري پيش رو دارد.

در ادامه اين گزارش كه درباره اقتصاد هند منتشر شده آمده است: ممكن است در سال هاي ۱۶-۲۰۱۵ بهبودهاي نسبي حاصل شود و نرخ رشد اين كشور به ۵.۷ درصد برسد اما باز هم اين رقم پايينتر از نرخ پيش بيني شده ۶.۵ درصدي است.

چانگيونگ ري اقتصاددان ارشد اين بانك در اين باره گفت: آشفتگي هاي اخير بازار مالي يادآور نياز به اصلاحات ساختاري و مالي است كه نه تنها رشد بلندمدت را تامين مي كند، بلكه در كوتاه مدت هم بازارهاي مالي را با ثبات نگه مي دارد.

شوراي مشاوره اقتصادي نخست وزير هند در اوايل ماه جاري پيش بيني رشد اقتصاد اين كشور را به ۵.۳ درصد پايين آورد.

اين درحالي است كه رشد اقتصاد هند ۶.۴ درصد پيش بيني شده بود.