عکس قدیمی از هاشمی، متکی، موسوی خوئینی ها در هیات رئیسه مجلس اول

بالا از راست: منوچهر متکی، علی قائمی امیری، حسینی برمایی، سیدزاده، بشارتی، کتیرایی
پایین از راست: اسدالله بیات، محمد یزدی، هاشمی رفسنجانی، موسوی خوئینی ها، مرتضی الویری