دردشان را تسکین دهیم (+تصاویر)
برای دیدن فراخوان و تصاویر خیریه همت اینجا را کلیک کنید و اگر خواستید به اندازه وسع تان کمی از این درد را تسکین دهید.