اشغال سفارت انگلیس در تهران در سال 90 (عکس)
عصر ایران - شماری از معترضان روز 8 آذر 1390 با حمله به ساختمان های سفارت بریتانیا در تهران، برای چند ساعت سفارت را اشغال کردند و به تخریب اموال موجود در آن دست زدند.تسخیر سفارت انگلیس در تهران