شارژ نخستین سهمیه بنزین ۹۴
 نخستین سهمیه بنزین یارانه ای خودروهای سواری شخصی درسال ۹۴ دیشب درکارتهای سوخت شارژ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سهیمه بنزین فروردین خودروهای سورای شخصی همانند ماههای گذشته  60 لیتر و با نرخ هرلیتر 700 تومان است.

همزمان 300 لیتر بنزین هزار تومانی  هم درکارت های هوشمند سوخت شارژ شد که بعد از پایان سهیه 700 تومانی قابل استفاده است.