فیلم مشت حنیف به صورت سوشا مکانی(فیلم)
حنیف عمران زاده در پایان دربی با مشت به صورت سوشا مکانی کوبید . این فیلمی است از درگیری این دونفر از دوربینی کنار زمین . 


دانلود فیلم درگیری