ادامه خشونت پلیس مقدونیه برای عبور مهاجران از خط مرزی (عکس)
خشونت پلیس کشور مقدونیه برای عبور مهاجران از خط مرز بین یونان و مقدونیه در نزدیکی شهر مقدونی را نشان می دهد.