محاكمه 8 متهم حمله به مطهري از 15 مهر
نزديك به دو هفته تاجلسه بعدي دادگاه حمله‌كنندگان به علي مطهري بيشتر باقي نمانده است. دادگاهي كه اين‌بار احتمال حضور شخص علي مطهري در آن جدي‌تر شده است.

به گزارش تسنیم، از آن روزي كه علي مطهري در اسفندماه سال گذشته در فرودگاه شهر شيراز مورد حمله عده‌اي از نيروهاي سرخود قرار گرفت نزديك به هفت ماه مي‌گذرد و حالا سومين جلسه اين دادگاه پيش رو است.

دادگاهي كه قرار است اين‌بار آمران حمله به علي مطهري در آن مورد محاكمه قرار گيرند تا مشخص شود چه كسي دستور حمله به نماينده مردم تهران را داده بود. روز گذشته مصطفي ترك‌همداني، وكيل مدافع علي مطهري با بيان اينكه در جلسات قبلي دادگاه، رييس و معاون دانشگاه شيراز و دانشجويي كه از مطهري دعوت كرده بود، محاكمه شدند، گفت: از جلسه سوم كه ١٥ مهرماه تعيين شده، افرادي كه به موكلم حمله‌ور شدند محاكمه مي‌شوند.

وي با بيان اينكه سومين جلسه محاكمه متهمان پرونده حمله به موكلش، ١٥ مهر ماه برگزار مي‌شود، اظهار كرد: در دو جلسه گذشته، دفاعيات متهمان رديف اول تا سوم پرونده اخذ شده و در ادامه نيز دفاعيات هشت متهم باقيمانده پرونده، اخذ مي‌شود. وكيل مدافع علي مطهري با يادآوري اينكه پرونده در شعبه ١٠١ دادگاه كيفري ٢ شيراز مطرح و در حال رسيدگي است، افزود: موكلم در دو جلسه گذشته در دادگاه حضور نداشته است؛ البته با توجه به اينكه ما شاكي هستيم، الزامي به حضور شاكي نيست و وكيل مي‌تواند از طرف شاكي در دادگاه حضور يابد.

من تاريخ و ساعت برگزاري جلسات را به آقاي مطهري اعلام مي‌كنم اما تشخيص اينكه در جلسات دادگاه حضور يابد يا خير با خود اوست. ترك همداني با بيان اينكه متهمان رديف اول تا سوم پرونده رييس و معاون دانشگاه و دانشجوي دعوت‌كننده از مطهري براي سخنراني در شيراز است، گفت: موكلم از متهمان رديف اول تا سوم شكايتي ندارد و براي اين افراد با شكايت مدعي‌العموم پرونده تشكيل شده است.

به عبارت ديگر در اين پرونده هم شكايت شاكي خصوصي و هم اعلام جرم دادستاني وجود دارد. وكيل مدافع علي مطهري گفت: خوشبختانه در مرحله دادسرا (شعبه ششم بازپرسي دادسراي انقلاب شيراز)، تحقيقات خوبي صورت گرفته و از نظر ما، پرونده كاملي براي رسيدگي در دادگاه تشكيل شده است.