کمپین حمایت از روزنامه اطلاعات/ انتقاد یک کارشناس ارتباطات
عصرایران -  خبرگزاری فارس با انتشار مصاحبه ای از زبان یک کارشناس ارتباطات بدون انتشار نام وی از ایجاد کمپین حمایت از دعایی انتقاد کرد. 

در روزهای اخیر کمپینی برای حمایت از سیدمحمود دعایی نماینده ولی فقیه ومدیر مسوول روزنامه اطلاعات به راه افتاده است.  در این کمپین از مردم خواسته شده روز یکشنبه در حمایت از دعایی یک نسخه اطلاعات خریداری کنند. 

در این مطلب منتشر شده در کانال خبرگزاری فارس در روز شنبه آمده است: 


انتقاد از کمپین خرید یکروزه روزنامه اطلاعات