ژاپن؛ واژگونی کامل خانه مسکونی در پی رانش زمین (فیلم)