شماری از اجساد سرنشینان هواپیمای مصری از دریای مدیترانه بیرون کشیده شدند (فیلم)