بانوان هنرمندمان در كنار بنیاد خیریه كامرانى (فیلم)