2 تغییر در دولت

حسینعلی امیری (قائم مقام وزیرکشور) به عنوان معاون پارلمانی ریاست جمهوری جایگزین مجید انصاری  شد

به گزارش ایرنا، مجید انصاری جایگزین الهام امین زاده در معاونت حقوقی ریاست جمهوری شد.