اردوغان جوان و فتح الله گولن در کنار هم (عکس قدیمی)