تبریک روزنامه قانون به هفته نامه یالثارات
تحریریه روزنامه «قانون» ، روز خبرنگار را به خبرنگاران و روزنامه نگاران هفته نامه یالثارات تبریک گفت.

روزنامه «قانون» در این پیام برای همکاران رسانه ای خود در انجام اطلاع رسانی صحیح و دقیق و نیل به رسالت مطبوعاتی ، آرزوی موفقیت و پیروزی کرده است .

در این مطلب اظهار امیدواری شده روزنامه نگاران همواره با شرافت ، جسارت ، احترام و امنیت شغلی ، بتوانند به بهترین شیوه ممکن با افکار عمومی تعامل کنند.