مکالمه آمریکایی ها زمانی که با گشت ایرانی روبرو میشوند!(فیلم)