ادامه شهرک سازی اسرائیل در کرانه باختری و قدس شرقی (عکس)