فساد مالی کاندیدا ها،چالش اصلی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه (فیلم)