بر قامت سایه‌ی ارغوان / هشتادونه سال با هوشنگ ابتهاج (+فیلم)