گذر
شب برای کار تماس نگیرید!
عصرایران- زندگی امروز ما پرشتاب است. از صبح که بیدار می شویم تا شب که می خوابیم مدام گرفتار کارهای مختلف هستیم. اما کار بخشی از زندگی است نه تمام آن.

شب ساعت استراحت و کنار خانواده بودن است. اگر با کسی کار در حوزه شغلی داریم شب با او تماس نگیریم. همین اندک زمان کنار خانواده بودن را از او نگیریم. می توانیم در ساعت اداری تماس بگیریم یا اگر ناگزیر هستیم به او پیامک بدهیم که « می دانم ساعت استراحت و در کنار خانواده بودن تان است اما مورد کاری فوری است. اجازه هست تماس بگیرم؟»

به هم آرامش بدهیم.