قاتل سفیر روسیه در آنکارا به دنبال کشتن سفیر آمریکا هم بوده
روزنامه ترکیه‌ای ملیت گزارش داد که قاتل سفیر روسیه در آنکارا، قبل از انجام این جنایت در اینترنت به دنبال اطلاعاتی درخصوص سفیر آمریکا نیز گشته بود و بازرسان براین باورند که وی برای قتل سفیر آمریکا نیز برنامه‌ریزی کرده بود.

به گزارش ایسنا، روزنامه ملیت گزارش داد، کارشناسان، کامپیوتر "مرت آلتیناش"، قاتل سفیر روسیه در ترکیه را پیدا کردند و دریافتند که وی به دنبال اطلاعاتی پیرامون سفیران آمریکا و روسیه در ترکیه می‌گشته است. بر این اساس، بازرسان این فرضیه را مطرح کرده‌اند که وی برای ترور سفیر آمریکا در ترکیه نیز برنامه ریزی کرده بود.

ملیت گزارش داد که بازرسان ترک از شرکت گوگل خواسته‌اند تا پست‌هایی را که مجرم آنها را از جیمیل خود حذف کرده بود، بازگرداند اما این شرکت آن را غیرممکن دانسته است.