چهارشنبه سوزی! (کاریکاتور)
مراسم شب چهارشنبه آخر سال معمولا با حوادثی همراه است.

به گزارش ایسنا، این موضوع دستمایه کارتون زیر اثر نعیم تدین در روزنامه «شهروند» قرار گرفته است.

چهارشنبه سوزی! (کاریکاتور)