asriran.com ******************
جوانان معترض به ترامپ سر از قطب شمال در آوردند
دونالد ترامپ از ابتدا سیاست دولتهای سابق در حمایت از محیط زیست را کنار گذاشت و حتی آخرین تعهد ایالات متحده به پیمان جهانی پاریس را کنار گذاشت. این حرکت او موج اعتراض جهانی روبرو شد . به همین دلیل جوان امریکایی که به همراه دوستانش در چالشی بزرگ علیه ترامپ در قطب شمال حضور یافتند تا صدای اعتراض آنها شنیده شود

به گزارش ایران به نقل از نشنال جئوگرافیک ، این جوان با تیمی از دوستانش به نام گروه سبز علیه سیاست های ترامپ به قطب شمال رفته و کمپینی دیدنی تشکیل دادند.

هیچیک از اعضای تیم تجربه سفر به قطب شمال و شرایط موجود در آن را نداشته اما با انجام این کار نوعی مبارزه را برای حفاظت از محیط زیست را آغاز کردند

جوانان معترض به سیاست ضد محیط زیستی ترامپ در قطب شمال