فرودگاه الشعیرات سوریه پس از حمله موشکی آمریکا (فیلم)