رفتار حرفه ای کی روش در نشست خبری
رضا غبیشاوی 

انتقاد خبرنگار صداوسیما: چرا کی روش به سوالات جواب نمی دهد.
فیلم 20:30 نشان می دهد کی روش در نشست خبری یکی یکی نام خبرنگار و رسانه اش را می پرسد و سپس به برخی از آنها پاسخ نمی دهد.

دراین باره باید گفت این رفتار، عین اصول حرفه ای در پاسخ به خبرنگاران است.

افراد می توانند پاسخ بدهند یا ندهند و در این باره حرجی برآنها نیست.

البته نمی توان خبرنگاران را راه نداد اما می توان به سوالات انها پاسخ نداد.

نکته 1: در هر نشست خبری بخش مهمی از خبرنگاران بی سواد هستند.

نکته 2: گفته می شود مرحوم نوربخش رییس کل بانک مرکزی قبل از آغاز نشست خبری ب سرعت یک سوال ساده اقتصادی مثل تعریف تورم یا گرانی یا ... را از سایر خبرنگاران می پرسید و در نتیجه تعدادی از سالن اخراج می شدند
این روایت واقعیت باشد یا نباشد اتفاق خوبی بوده.

 نکته 3: اینکه چرا وضعیت خبرنگاران این گونه است دلایل زیادی دارد اما مهمترین آن محدودیت های آزادی رسانه ای،  کمبود رسانه های واقعی، پرداخت یارانه به رسانه ها و عدم اجرای قانون در برابر رسانه هاست.