ترانه مورد علاقه نامزدهای انتخابات چیست؟ (طنز)
ستون طنز روزنامه شهروند امروز به ترانه مورد علاقه نامزدهای انتخابات پرداخت!

ترانه مورد علاقه نامزدهای انتخابات چیست؟ (طنز)