درد دل جمشید مشایخی با مردم ایران در بستر بیماری (فیلم)