دولت دوزادهم، دولتي برومند و كارآزموده
محمد رضا رستمي/ معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان

جوانان برومند و غيرتمند كشور عزيزم ايران، امروز با سخت ترين آزمون سالهاي اخير مواجهيم. امتحاني كه آينده را و شكل زيستمان را دست خوش تغييرات بنياديني قرار خواهد داد.

این انتخابات تنها گزینش یک رییس جمهور برای چهار سال نیست ؛ در این انتخابات جهت گیری کلان و چشم انداز دهه های آینده تعیین خواهد شد.

امروز درست در برابر دو بينش و روش ايستاده ايم، كه يكي راه است و ديگري بیراه ، كه يكي حرکت به سوی آینده است و ديگري بازگشت به گذشته است. به تعبير ديگر رقابت میان دو طرز تفکر است که یکی نگاه به آینده ایران دارد و دیگری خواستار بازگشت به گذشته در لباس عاريتي تغيير و پيچيده در لفافه محروميت زدايي است.

يك راه توسعه بر مدار عقلانيت و واقعيت هاي دنياي جديد را نشانه گرفته است و ديگري همچنان بر مواضع غير كارشناسي، خيالي و شعاري خود پا فشاري مي كند.

جوانان نيك سيرت و آگاه، دولت بعد از آن سالهاي سخت با تمام توان سعي كرد بستر ها و مقدمات رشد اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و بازگشت قطار توسعه به ريل منطق و عقلانيت را فراهم سازد و در اين امر خود شاهد بوديد با چه موانع پيش بيني نشده و غير اصولي و غير قانوني مواجه بود. امروز به صبوري و مدد شما قطار  توسعه كشور مجدد به ريل بازگشته است و اكنون نيازمند سرعت و تقويت و سوخت تازه است. دولت دوازدهم بيش و پيش از هر چيز نيازمند حمايت مقتدر و حضور حداكثري شماست تا با انگيزه و توان مضاعف، زير سايه رهنمودهای مقام معظم رهبری، و تكيه بر قانون و نظارت مجلس شورای اسلامي، توسعه و رشد اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي را در تمامي ابعاد دنبال كند و بستر را براي حضور و بروز بيشتر جوانان بر اساس همان عهد پيشين بر اساس اصول و اهداف  منطقي و درست آن جامع عمل بپوشاند.

 جوانان عزيزي كه نقدها و دلخوري هاي داريد و همه را شنيده و به حق هم مي دانم، رای ندادن ، امروز در هيچ كجاي دنيا، اعتراض نیست ، بلكه انفعال و از خواست خود دست برداشتن است. راه  درست و منطقي كه خود بي از من بدان واقف هستيد رای دادن مسوولانه و سپس مطالبه گري عزت مندانه است.

اميد است، جمعه ٢٩ ارديبهشت شاهد حضور به مراتب چشم گير تر شما جوانان در عرصه انتخابات باشيم و بتوانيم به دست توانمند شما آينده بهتري را براي ايران عزيز و نسل هاي بعد از خود رقم بزنيم. تصويري كه جوانان در جاي جاي مديريت و تحقق اش به همت دولت مردان كار كشته نقش آفرين خواهند بود و دولت جوان و پخته اي را شاهد باشيم.

دولتي كه بتواند انگيزه و شور جواني را كنار كار آزمودگي و تجربه بنشاند و تغيير شرايط را با تغيير نسلي مديران خود همسان سازد.

دولتي كه جوانان را به جايگاهي واقعي خود در ساخت حقيقي و واقعي جامعه اش دخيل كرده و در ساختار قدرت تربيت و انتقال مديريت را به عنوان يك اصل اساسي دنبال كند.