تهران در ساعات پایانی تبلیغات انتخاباتی (عکس)
منبع عکس: ایسنا، ایرنا و تسنیم