ساعت کاری مجلس در ایام بررسی رای اعتماد به وزرا
ساعت کاری مجلس در ایام بررسی رای اعتماد به وزرا مشخص شدادامه کار مجلس در نوبت بعداز ظهر مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، تغییر در ساعت کاری مجلس شورای اسلامی در ایام رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

بر این اساس، مجلس شورای اسلامی در نوبت صبح از ساعت ۸ تا ۱۳ و در نوبت بعداز ظهر از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰ به بررسی صلاحیت نمایندگان معرفی شده از سوی دولت خواهد پرداخت.