سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد انتخاب شد
با حکم سیدعباس صالحی وزیر ارشاد محمد سلگی سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد شد.

به گزارش فارس، با حکم سیدعباس صالحی وزیر ارشاد محمد سلگی سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد شد.

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد انتخاب شد