باران کوثری با لباس فوتبالیست ظاهر شد
انتشار نخستین عکس از باران کوثرى در نقش یک فوتبالیست. 

ایران نوشت: فیلمبردارى عرق سرد به کارگردانى سهیل بیرقى تمام شد. ظاهرا باران کوثرى براى بازى در این نقش ٢١ کیلو گرم وزن کم کرده است.