تکذیب کسر خدمت شش ماهه برای جوانان فعال در سازمان‌های مردم‌نهاد

 خبر کسر خدمت شش ماهه برای جوانان فعال در سازمان‌های مردم‌نهاد تکذیب شد.