چین؛ داستان برادری که به خاطر خواهرش کتک می خورد (+فیلم)