تيزر نمایشنامه خوانی روز می گذرد به کارگردانی محمد رحمانیان (فیلم)