گوشی اهدایی دانشگاه آزاد به زیباکلام با 4برچسب اموال (فیلم)