آیین سنتی «صدای پای بهار» در کندوله (عکس)

منبع: ایرنا